ईमेल

सवारी दर्ताको विवरण

क्रम संख्या फाइलको नाम डाउनलोड
1आ.व.२०७५/७६ फागुन मसान्तसम्म दर्ता भएका गाडीकाे विवरण ।डाउनलोड गर्नुहोस
2अा.व.२०७४/७५ सम्म दर्ता भएका गाडीकाे विवरणडाउनलोड गर्नुहोस
3आ.व.०७३-०७४ सम्म बागमती अञ्चलमा दर्ता भएका सवारी साधनको विवरणडाउनलोड गर्नुहोस
4आर्थिक बर्ष २०७३-०७४ सम्म दर्ता भएको सवारी विवरण ( अञ्चल अनुसार)डाउनलोड गर्नुहोस
5आ.व.०७३-७४ सम्म दर्ता भएका सवारी साधनको विवरण (सवारीगत रूपमा) डाउनलोड गर्नुहोस
6२०७१-७२ मा दर्ता भएको सवारी साधनको विवरणडाउनलोड गर्नुहोस
7आ.व.०७२-७३ सम्म दर्ता भएका सवारी साधनको विवरण (सवारीगत रूपमा) डाउनलोड गर्नुहोस
8२०७२-७३ मा दर्ता भएका सवारी साधनको विवरणडाउनलोड गर्नुहोस
9आर्थिक बर्ष २०७२-७३ सम्म दर्ता भएको सवारी विवरण ( अञ्चल अनुसार)डाउनलोड गर्नुहोस
10आ.व.०७२-७३ सम्म बागमती अञ्चलमा दर्ता भएका सवारी साधनको विवरणडाउनलोड गर्नुहोस