ईमेल

प्रतिवेदन

क्रम संख्या फाइलको नाम डाउनलोड
1सुदुर-पश्चिम तथा मध्य-पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गतका सार्वजनिक यातायात संचालन भएका रुटहरुको अध्ययन सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
2Task-A7_Deliverables Revised_Finalडाउनलोड गर्नुहोस
3Task-A7_Appendix डाउनलोड गर्नुहोस
4Task-A6_Deliverables Revised_Finalडाउनलोड गर्नुहोस
5TASK-A5_Fina _Jun.2015डाउनलोड गर्नुहोस
6Task-A4_Deliverables Revised_Finalडाउनलोड गर्नुहोस
7Task-A3_Deliverables Revised_Finalडाउनलोड गर्नुहोस
8Annex 1_ToR for Software development and serviceडाउनलोड गर्नुहोस
9Annex 2_ToR Equipment requirementडाउनलोड गर्नुहोस
10Task-A1_Final_Jun.2015डाउनलोड गर्नुहोस
11Task B1 Final June 2015डाउनलोड गर्नुहोस
12Task B2 Deliverables Revised Finalडाउनलोड गर्नुहोस
13Task B3 Deliverables Revised Finalडाउनलोड गर्नुहोस
14Task B4 Deliverables Revise Finalडाउनलोड गर्नुहोस
15Task B5 Final June 2015डाउनलोड गर्नुहोस
16Task B6 Appendix 2 Postersडाउनलोड गर्नुहोस
17Task B6 Appendix 1डाउनलोड गर्नुहोस
18Task-B6_Final_June.2015डाउनलोड गर्नुहोस
19सडक सुरक्षा गोष्ठीडाउनलोड गर्नुहोस