ईमेल

पुराना तथ्याँक

क्रम संख्या फाइलको नाम डाउनलोड
1आर्थिक बर्ष ०७०-०७१ को राजस्व संकलनको विवरणडाउनलोड गर्नुहोस
2सवारीको प्रकार अनुसार आर्थिक बर्ष ०४६-४७ देखी ०७०-०७१ सम्म सवारी दर्ता डाउनलोड गर्नुहोस
3कार्यालय अन्तर्गत आर्थिक बर्ष ०४६-४७ देखी ०७०-०७१ सम्म सवारी दर्ताडाउनलोड गर्नुहोस
4बागमती अञ्चलमा आर्थिक बर्ष ०४६-४७ देखी ०७०-०७१ सम्म सवारी दर्ता डाउनलोड गर्नुहोस
5आ ब २०७०/७१ प्रथम चौमासिकको राजस्व संकलनको विवरण डाउनलोड गर्नुहोस
6राजश्वको विवरण २०६९।०९।०१डाउनलोड गर्नुहोस
7दोश्रो चौमासिक सम्मको सवारीको सवारी वर्ग अनुसार दर्ता विवरणडाउनलोड गर्नुहोस
8सवारी दर्ताको विवरण किसिमको आधारमाडाउनलोड गर्नुहोस