ईमेल

शाखा तथा एकाइ

 

यातायात व्यवस्था विभागमा हाल विद्यमान संागठनीक संरचना अनुसार देहायका शाखाहरु रहेका छन् ।

  • प्रशासन, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन
  • सवारी अनुगमन, मापदण्ड तर्जुमा र सवारीचालक व्यवस्थापन, अन्तर प्रदेश समन्वय, अध्ययन÷अनुसन्धान शाखा
  • सूचना प्रवधि शाखा
  • सवारी परीक्षण, अन्तरदेशीय यातायात व्यवस्थापन, जलमार्ग यातायात र सवारी मापदण्ड निर्धारण शाखा
  • सार्वजनिक यातायात, सडक सुरक्षा तथा यातायात सुदृढीकरण शाखा