ईमेल

प्रशिक्षण केन्द् कारखाना वा वर्कशप दर्ताको लागि आवश्यक कागजातहरु

१  घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय विकास समिति वा कम्पनी रजिष्टर कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाण पत्र ।

२  सोको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अनुसूचि बमोजिम दरखास्त साथ रु १० को टिकट टाँस गरेको ।

३ सम्बन्धित अन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता गरेको प्यानको प्रमाणपत्र ।

६ संस्था दर्ता प्रमाणपत्र आयकर दर्ता प्रमाणपत्र र कर फछ्यौट प्रमाणपत्र ।

४ प्रशिक्षण केन्द्र कारखाना वा वर्कशप रहको घर जग्गाको स्वामित्वको प्रमाण वा भाडामा लिए दिएको भए सोको सम्झौता र सम्बन्धित प्रोपाईटरको

  नाममा घर कोठा र जग्गा भए नभएको नभए नभएको भए साक्षी सहितको ल्याप्चे दरखास्त गराई लेखापढी व्यवसायी नम्बर समेत उल्लेख गराई

  नियम अनुसार लिखित भएको जग्गा घर धनीको भाडामा दिएको मञ्जुरीनामा ।

५ प्रोपाईटरको नाममा सवारी साधनको दर्ता किताब भए नभएको भए सो सवारी साधन नियमानुसार भाडामा लेखापढी व्यवसायबाट नम्बर समेत

     उल्लेख  गरी नियमानुसार नियमानुसार लिए दिएको सम्झौता ।

६ प्रशिक्षण केन्द्रको हकमा सैदान्तिक प्रशिक्षाको हकमा आई ए वा जोड व्यक्ति नागिरकताको प्रमाणपत्रको र शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

७ प्रशिक्षण केन्द्रको हकमा प्रयोगात्मक प्रशिक्षकको हकमा १० वर्ष पूरानो ए र वी वर्ग भएको सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सवारी चालक

   अनुमती पत्रको प्रतिलिपी र नागिरकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

८ माथि उल्लेखित कार्यको लागि जग्गाधनी पुर्जा र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अवश्यक रहेको ।

९ वागमती अञ्चल भित्र विभागका प्राविधिक कर्मचारीबाट स्थलगत निरिक्षण गरेको प्रतिवेदन ।

१० अन्य अञ्चलमा सोही अञ्चलको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्राविधिक कर्मचारीबाट स्थलगत निरिक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गराई कार्यालयको

   सिफारिस पत्र ।

११ संस्थाको प्रोपाईटरहरुको ३ प्रति फोटो सस्थाको छाप र कर्मचारीहरुको नियुक्ति पत्रहरु र यी कागजातमा सक्कल बमोजिम नक्कल ठीक छ भनी

  प्रमाणित भएको ।

१२ संस्थाहरुको नविकरण सम्बन्धित अञ्चल कार्यालयमा गर्नु पर्नेछ ।

लाग्ने दस्तूर

क‍  रु २ लाख भन्दा घटी                          रु ८००।००

ख  रु‍ २ लाख देखि ५ लाख भन्दा घटी    रु १२००।००

ग ५ लाख देखि १० लाख भन्दा घटी       रु २०००।००

घ  १० लाख देखि माथिको                     रु ३०००।००